MOSES  *  EGYPT  *  SPAETH  

 
MOSES * EGYPT * SPAETH

DISCLAIMER
 
Impressum
 


 
Site•map
< Previous | Next >      
Danish page
Ove von Spaeth
History and Knowledge:
Rediscovery, Insight, Renewal
DISCLAIMER

English

On the basis of legal reasons by both international law and national law particularities this website wil present the information about the following conditions:
          The creator and proprietor of this web site - and in case of other sites hosting any content of the present site - take no responsibility for the way you use the information provided on these sites. These files and anything else on this site are here for private purposes only and should not be downloaded or viewed whatsoever.
          If you are affiliated with any government, or anti-Piracy group or any other related group or were formally a worker of one, you cannot enter this web site, cannot access any of its files and you cannot view any of the files.
          All the objects on this site are private property and are not meant for viewing or any other purposes other then bandwidth space. Do not enter whatsoever!
          If you enter this site you are not agreeing to these terms and you are violating codes or Privacy Acts  established legally in many countries or states, by some in 1995 or even earlier, and that means that you cannot threaten our site or any person(s) or company storing these files, cannot prosecute any person(s) affiliated with this page which includes family, friends or individuals who run or enter this web site.
          Concerning other web sites to which the present site may be connected with links, references, and/or in any other way, the creator of this web site emphasizes the fact the position of being distanced from them and having not any influence on arrangement or contents of these other web sites - and hereby states the fact of having not any responsibility for them.
          If you do not agree to all these terms you have to leave! 

 

 

Copyrights

Mechanical, photographic, phonographic, tape recording, and any other (also future) reproduction, downloading and use of this book or any part hereof, for public or private use, as well as hiring out or any other form of circulation or trade - according to agreement by international laws of copyright (the Bern Convention etc.) - is illegal without the author's prior permission in writing.
          Extracts by quotations for the purpose of articles, books and other use of texts in printed or or electronic medias or in other ways is allowed under the condition that full acknowledgement is made for the source.
          The right to use of the book's and website texts' conclusions and composition, translations, astronomical and technical calculations, time tables and genealogical charts etc. - for commercial aims or for the purpose of fiction, novels, film, theatre, radio, television, cd rom, dvd, internet, or other means of storage or any other media, as well as for the purpose of any other form of drama or documentary or other use of the content of the web site as well of the books, articles, and other texts presented there - is likewise protected, and reserved.
          Publishing extracts or in full from mails sent by use of this website's mail address is reserved this website too.

http//:www.moses-egypt.net:
Established 1999-12-02
ISBN 87-89171-00-4
© Graphic Design & Editing:
Copyright 1999 & 2007 by
Ove von Spaeth, All Rights Reserved.
© All pictures are improved or
created by Zenith I.C.: Copyright
1999 & 2007 by Ove von Spaeth.
 

 

 
DISCLAIMER

Dansk

På baggrund af juridiske årsager ud fra både internationale bestemmelser og partikulære nationale love vil der på nærværende website gives information om følgende betingelser:
          Opretteren og indehaverne af dette website - samt i tilfælde af at andre sites er vært for noget indhold fra nærværende site - har intet ansvar for den måde, du bruger de givne informationer fra disse sites. Disse filer og alt andet på  nærværende site findes her af private årsager alene og skal ikke downloades, læses eller bruges med andet eller utilsigtet formål.
          Hvis du er i forbindelse med en regering, eller en anti-piratgruppe eller anden forbundet gruppe eller har haft tidligere tilhørsforhold til en sådan, må du ikke gå ind i dette website, og kan ikke tiltage dig adgang til nogen af dets filer, og du må afholde dig fra at se på nogen af dets filer.
          Alle ting på dette site er privat ejendom og ikke beregnet for at betragtes eller til andet formål for dig. Gå ikke ind på websitet!
          Hvis du alligevel går ind i sitet bringer du dig i uoverensstemmelse med disse betingelser og overtræder vedtagne love eller privatbeskyttelses-bestemmelser juridisk sat i kraft i mange lande eller stater, hos hos nogle allerede i 1995 eller endnu tidligere. Det betyder, at du kan ikke true dette site og person(er) eller noget firma, der opbevarer disse filer, eller personer som har forbindelse med dette site, hvilket inkluderer familie, venner eller personer, som vedligeholder websitet eller går ind i det.
          Angående andre websites med hvilke det nærværende site kan være forbundet med links, referencer eller på nogen anden måde, vil opretteren af nærværende site understrege sin position, der er at være distanceret fra dem, og er uden indflydelse på arrangement og indhold på disse andre websites - og erklærer herved at ikke have noget somhelst ansvar for dem.
          Hvis du ikke accepterer alle ovenstående betingelser, må du forlade websitet.

 

 

Copyright

Mekanisk, fotografisk, elektronisk, fonografisk, tape-recording og enhver anden, også fremtidig, form for gengivelse, indlagring og udnyttelse af denne bog, eller dele deraf, til offentlig eller privat brug, såvel som udlejning og anden cirkulation, eller handel i andet omslag/koncept end udgiverens, og uden at nærværende klausuler er opfyldt, og - iflg. lov nr. 158 af 31. maj 1962 og overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan samt iflg. internationale regler for ophavsret (Bern-konventionen etc.) - er ulovlig uden forfatterens skriftlige forhåndstilladelse.
          Uddrag som citater til brug for artikler, bøger og anden brug af tekster i trykte eller elektroniske medier eller på andre måder er tilladt, når kilden angives.
          Retten til udnyttelse af bøgernes og website-teksternes konklusioner og komposition, egne oversættelser, astronomiske og tekniske beregninger, tidstabeller og skemaer, f.eks. genealogiske diagrammer etc. - til brug for fiction, romaner, film, teater, radio, tv, cd-rom, internet eller andre medier, og til andre former for drama såvel som dokumentarfremstilling og anden udnyttelse af bogens indhold - er alt tilsvarende beskyttet og forbeholdt forfatteren.
          Publicering af uddrag eller i helhed af mails sendt ved brug af dette websites mail-adresse er ligeledes reserveret dette website.

http//:www.moses-egypt.net:
Etableret 1999-12-02
ISBN 87-89171-00-4
© Grafisk Design & Redaktion:
Copyright 1999 & 2007 by
Ove von Spaeth, All Rights Reserved.
© All pictures are improved or
created and by Zenith I.C.: Copyright
1999 & 2007 by Ove von Spaeth.

 

Sidetop

 

 

Until today, 2024-07-14:
Visitors:  2,986,567 . Hits: 32,852,237
- since start of counting 2000-06-02  
Location ?       You are here:  Disclaimer
To send annotations about this page:
To inform a friend about this page:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
 FAQ
 
English
 
 
 FAQ
 
Dansk
Sidetop
Site•map
< Previous | Next >      
Danish page

Copyright © 2024 & © 1999: Ove von Spaeth - All rights reserved. - Web Technique: Macro Systems Internet - Disclaimer

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*