MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Symbolmættet udsmykning af søjler og tempelloft. Illstr. fra 1800-tallet i templet på Philae
ARKIV 1d-0-se
Snabb översikt av Moses-seriens 5 band
1:  Resurskällan - vidgad åtgång
2:  Generell översikt av Moses-seriens 5 band
3:  Avancerad forntidskunskap 
4:  Datering av Egyptens äldsta stjärnkort
5:  Fram till ny kunskap 
 
Site•map
< Föregående | Nästa >
Ove von Spaeth
Historia och Vetenskap:
Återupptäckter, Insikt, Förnyelse

                                                        -   Översättare av denne side:  Bodil M. Paulsson, (Malmö).

 
1  YTTERLIGARE FAKTA OM BOKSERIEN OM DEN HISTORISKA MOSES
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Resurskällan - vidgad åtgång

De presenterade ämnena är exponenter för Ove von Spaeths böcker och artiklar, som öppnar upp för - och löpande dokumenterar - väsentliga förhållanden i vårt kulturarv och dess tillhörande andliga resurser. Här är många värdefulla informationskällor hitintills underbelysta, men är helt oumbärliga för vår historiska insikt och utbyte av betydenheten.

Det har vital betydelse i det moderna samfundet under hastig omvälvning, att förbindelserna till forntidens kulturer upprätthålls och värdesätts, och att förståelsen vidgas, så att vi i dag och i framtiden kan utnyttja - och ytterligare utveckla - det traditionella kunskapsarvet.

Exempelvis ses bibeln, som på världsplanen bildar grundlag för många religioner och kyrkoformer och filosofiska rättningar, att vara under fortsatt mer debatt här i början av det nya årtusendet - och ofta blir historiskt bibliska händelser blott bortförklarade som myter.

Men bakom finnes en kunskap grundad i en rik historisk kultur, som inte får åsidosättas eller mistas - en aktuell risk, eftersom många av forntidens bevarade informationer i våra dagar ofta just ses förväxlade med myter. För att framlägga ännu mera ny kunskap på dessa mångsidiga områden har författaren genomfört sitt speciella projekt.

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
2  GENERELL ÖVERSIKT AV SERIENS 5 BAND
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

 

Ove von Spaeth:  De Förträngda Anteckningarna

Moses okända egyptiska bakgrunden.
- Attentatet på Moses, band 1


- återupptäckta berättelser i judarnas forntida rabbinska skrifter och i egyptiska källor avslöjar, att bibelns största profet var född till att kunna bli faraos tronföljare, men att fiender vid hovet och prästerskapet förhindrade, att han blev farao.


Ett otraditionellt material är här för första gången samlat och framlagt i helhet. Här avslöjas det omvälvande och dolda attentaten på Moses, och att hans liv och position var överraskande annorlunda än hitintills antaget.
          Sällsynta överleveringar bekräftar bibelns största profets egyptiska basis. Alla känner till de gamla berättelserna om Moses, som blev funnen av faraos dotter i säven vid Nilens strand - men var han bara en myt? Eller har betydande delar av modern bibelforskning begått "mord på historien"?
          Men episoden med barnet i sävkorgsbåten var överallt i forntiden en känd och väldefinierad ritual praktiserad för kungliga tronarvingar. Via astronomisk datering, som kan efterprövas objektivt på basis av modern vetenskaplig astronomi, återetableras kännedomen till Moses tidsålder och status; flera gåtor och mindre genomlysande bibliska förhållanden finner nu deras lösning.

"...Det mest originella, men på flera punkter kanske också det mest välunderbyggda budet på spörsmålet om Moses före den moderna forskningen. En storslagen syntes ... Man känner sig inte bara intellektuellt upplyst, men också mänskligt berikad. ..."
Jens-André P. Herbener, cand.mag. och mag.art. i semistiska språk och religionshistoria, - Projektledare på Det Kongelige Bibliotek vid ny, vetenskaplig översättelse av den Hebreiska bibeln (Gamla Testamentet) till danska.

"... Ett imponerande grepp på den historiska utvecklingen i Närorienten - djupt facinerande. ..."
Steen Voigt, vetenskapsredaktör - Berlingske Tidende.

 

 

Ove von Spaeth:  Gåtan om Faraos Dotters son

Moses identiteten och mysterium åter värderat.
- Attentatet på Moses, band 2


- ny realitet bakom myten om Moses, ursprungligen en egyptisk faraoprins som blev utstött som tronarvinge - och som vid sitt mystiska försvinnande fick sitt arv förstört.


Det har förundrat historiker, att Moses inte skulle ha efterlämnat sig några spår i Egypten. Men använder forskningen fram till nu hela sin kunskap? Spektakulära fynd, nu för första gången i samlad framläggning, tycks innehålla nya betydande indicier, som kan verifiera Moses existens i Egypten för 3.400 år sedan.
          Ny information som genom moderna astronomiska metod avkodas i världens äldsta stjärnkarta, som blev upptäckt i 1927 i en hemlig begravning anläggning, ger exakt datering. Förbättrad dateringssäkerhet samt förökad arkeologisk kunskap gör det möjligt att framlägga betydliga indicier, som kan konkretisera Moses existens i det gamla Egypten.
          Denna bok är den första, som i omfattande egyptiskt sammanhang kan påvisa, hur synen på Moses identitet får revideras. Boken framlägger kontroversiella data från arkeologi och rabbinska Talmud texter om Moses identitet som högtstående egyptisk ledare i landets elit. Boken ger en huvudnyckel till avslöjandet av en, vid Egyptens hov, storstilad politisk intrig med betraktliga historiska konsekvenser. De ''tysta åren'' i Moses liv har nu fått röst.

"...den moderna forskningens resultat helt fram dags dato är använt och diskuterat i förbluffande grad - välformulerat, tankeväckande - vill kunna ändra i vår nuvarande syn på den historiska riktningen i Den nära Orienten under 2 årtusenden f.Kr.  ..."
Leo Hjortsö, universitetslektor i klassisk filologi, Köpenhamns Universitet.

"... Ove von Spaeth ser ut till att bli en av våra djärvaste vetenskapsmän... Han har förberett en genial logisk avslutning eller ett riktigt genidrag. ...".
F.J. Billeskov Jansen, prof., dr.phil. i litteraturvetenskap, Kbh:s Univ. - i Politiken.

(Författerens avhandling i bokens appendix: "Det äldsta egyptiska stjärnkortet":)
"... innehåller ny och värdefull information. ..."
Erik Iversen, dr.phil. h.c., tidigare Egyptiska Institutet, Köpenhamns Universitet.

 

 

Ove von Spaeth:  Den Försvunne Tronarvingen

Återupptäck av Moses dolda kriget som ledde till exodus.
- Attentatet på Moses, band 3


- forntidstexter dokumenterar, att den utstötte egyptiske kronprinsen Moses suveränt utnyttjade Mellanösterns historiska uppsvings område i sina ihärdiga försök på att vinna faraotronen tillbaka.

Till helhetsbilden av "Moses och den glömda striden" tillfogas ny förståelse av olösta förhållanden bakom hans dramatiska roll i Egyptens och hebréernas historia som medförde förändringar i hela Mellanöstern.
          Av sällsynta, gamla källor vill det framgå, att Moses genom en kupp blev undanröjd som kronprins från att få Egyptens tron, och från sin exil skickligt intrigerade politiskt för att återvinna sin rätt till den. Slutligen föranstaltade han ett avgörande uppror med hjälp av hebreiska invandrararbetare - men förgäves. Först då sökte de sig till ett annat land.
          En realistisk bakgrund påvisas för övergången över Röda Havet, och för Moses dolda baser. Och för första gången i historisk framställning indras i större helhet de politiskt ingripande mysteriekulter och religiöst magiska förhållanden.

"... ett banbrytande med revolutionerande resultat ...otrolig upplevelse var minut ...ett kvalitetsunderlag, som i alla sammanhang framkallar respekt. ..."
Jens Jörgensen, författare, tidigare rektor, historiker cand.mag., historiecensor vid Köpenhamns, Aarhus och Odense Universitet.

"... Imponerande verk, fascinerande läsning: Kritiska fackteologer har känt sig omåttligt stötta över, att en icke-teolog vågat sig in på deras fackområde och får ögon på sammanhang, som de inte själva lägger någon betydelse i. ..."
Niels Aarup, pastor - Prästernas Fackliga Förenings Tidskriften.

 

 

Ove von Spaeth:  Den Hemliga Religionen

Mose och de egyptiska kulturarvet på förr och nu.
- Attentatet på Moses, band 4


- Moses var den förste grundläggaren av en religion, och hans lära präglar flera religioner i världen - gamla källor avslöjar, att den också ursprungligen innehöll "mysterieguldet" från Egypten och gudanamnets hemlighet.

          Exklusiv kultisk kunskap från en mysterie- och kosmologisk överbyggnad i Moses religion kan fortfarande spåras i bibeln, och med ett sammanhang som det inte tidigare har varit möjligt att visa. En invigd elit fasthöll genom tiderna denna hemliga, delvis egyptiska lära, som Moses vidarefört till israeliterna.
          Här användes bibeln också som mysterietext, vartill utväxlades ett speciellt språk (inne i) bibelns texter. Detta blev sedan glömt - men kände andra de gamla prästernas bibliska koder? I senare århundraden stod bibeln överst på kyrkans svarta lista. Innan dess hade den dolda läran dykt upp igen hos Egyptens gnostiker och i antikens kulter, och sedan i trosläran Hermes som födde renässansen - och i nyare tid.

"... i sanning ett revolutionerande verk ... och adjektivet 'ovanlig' skall förstås i dets mest positiva mening, man kan föreställa sig. Ett konsekvent och disciplinerat verk ...kan läsas som en spännande roman. Det är BOKEN om Moses ...tvingande nödvändigt, att verket kan bli värderat i hela sin epokgörande tolkning! ..."
Jes P. Asmussen, dr.phil. och theol.., Carsten Nieburh Institut, Köpenhamns Universitet.

(Separat, kapitlet/appendix: "Striden om de bibliska källorna":)
"... fint och logiskt uppbyggt - jag får komplimentera. ..."
Bent Melchior, tidigare översterabbin i Danmark, och präst vid Det mosaiske Trossamfund i Köpenhamn.

 

 

Ove von Spaeth:  Profeten som Okänd Geni

Ny kunskap om Moses avancerade pionjärgärningen.
- Attentatet på Moses, band 5


- kontroversiella texter om bibelns största profet, som med en förtid som högutbildad egyptisk kronprins skapade en avancerad lag - medan hans övriga revolutionerande nyskapelser senare blev honom frånkänt.

Ny kunskap om mannen bakom myten och hans fortsatta betydelsefulla inflytelse i vår tids kultur. Forntiden värderade Moses högt för hans mångsidiga talang: general, filosof, förmåga att tyda stjärnorna, mystiker - även magiker, healer och uppfinnare.
          Boken visualiserar ett enastående material av nya upptäckter och spännande fynd, som avslöjar nya sidor av gåtan omkring Moses i viktiga historiska sammanhang. I boken avslöjas, hur Moses också stod bakom en rad - i dag mindre kända - framsynta, ovanliga bedrifter. Dessa verksamheter omtalas i gamla sällsynta källor.
          Moses lag har överraskande nutida principer: - miljö-, social- och människorättslag, asylrätt, skuldsanering, djurskydd, militär etik.
          Boken visar en astronomisk bakgrund för Moses texter, som omtalar stjärnor och himmelkroppar, och för hans kalender till israeliterna. - Där ges den hitintills mest omfattande framläggningen av de historiska relationerna till jordens första alfabet, Sinaiskriften, som också indiceras i bibeln, den äldsta bok som skrevs med alfabet.

"... en betagande skildring av en människa, som stod precis på gränsen mellan historia och pre-historia - och som enligt denna sympatiska skildring själv skapade denna gräns. ... Beundringen för verkets huvudperson är smittande och de källor, som författaren radar upp sidorna, vittnar om en fantastisk bred läsning, och förmedlas så att läsaren kan hoppa över långa avstånd både i tid, rum och argumentation. ..."
Leo Hjortsö, universitetslektor i klassisk filologi, Köpenhamns Universitet.

(Separat, kapitlen om Moses lag:)
"... erkännande för många fina iakttagelser och detaljer.  ..."
Stig Jörgensen, professor, dr.jur., Intitut för Rättslära, Aarhus Universitet.

 

Gardiner's A-1: se
 
3  VÄRDEFULLA MATERIAL
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Avancerad forntidskunskap

OVE VON SPAETH begeistrade och väckte stor intresse hos läsarna, inom forskningen och pressen redan med den första boken i serien om den historiske Moses - och har som forskare och författare en solid bas i historiska och astronomiska studier. Till de mångfaldiga års intensiva undersökningar har han använt en omfattande forskning i arkeologi, antropologi, forntidsspråk, religionshistoria, egyptiska traditioner - samt i läran om mysterier, mytologi och kosmologi. Han kastar ljus på det ovanligt innehållsrika och kontroversiella material också från en holistisk vinkel.

          Vid Ove von Spaeths research och framdragning av värdefulla och ofta förbisedda material - inte minst om det gamla Egypten och den historiske Moses, som konventionell forskning ofta har passerat förbi - blev detta material genom sin blotta existens en utfodrande faktor.
          Där har samlat sig så mycket härav, att det bildar en kritisk mängd, som verkar som ett omfattande och vägande uppror mot utbredda sedvanliga antagelser inom forskningen. Det skedde i öppen clinch med rådande skolor på de aktuella områdena, t.ex. hos teologerna.
          Enligt författaren själv skall nutidens 'två kulturer', nämligen de andliga och fysiska vetenskaperna, nu efter deras separation, som infördes i upplysningstiden som nödvändig för utvecklingen, igen i interaktion - och i omdefiniering utifrån människans nya kunskap.
          Enligt Jurij Mosvitin, filosof, författare, matematiker: "... författaren har också kunnat visa en mycket närbesläktad förbindelse mellan fornegyptisk världsbild och en modern uppfattad realistisk invigning i psykologi, som blåser nytt liv och mening i den efterhand sekteriskt förstenade religionen - genom von Spaeth framförs en livgivande källa för moderna människor ..."
 

 
Ptahotep
 
4  DATERING AV EGYPTENS ÄLDSTA STJÄRNKORT
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

  

Ove von Spaeth:  Datering av Egyptens äldsta stjärnkort

Ny upptäckt i världens äldsta stjärnkort, - vesiren Senmuts exeptionella kort.
          Författaren avslöjar, att Senmuts 3.500 år gamla stjärnkort - som ansågs att endast visa stjärnmytologisk uppställning - visar sig att vara en noggrann återgivning av en speciell ansamling av planeter i en definerad himmelsektor. Det innebär i sig själv information om en bestämd tidpunkt.
          Avkodningen kan efterprövas objektivt utifrån modern astronomisk beräkning. Liknande planet koncept med samma lokalisering och exakt placering ses "kopierat" också på senare egyptiska stjärnkort.
          Specialutgivningen av Ove von Spaeths viktiga nyorienterade avhandling är ursprungligen från "Centaurus International Magazine on The History of Mathematics, Science and Technology", 2000, vol.42, pp.159-179:  - Detta vetenskapliga pionjärarbete har vunnit genuin beundran och respekt internationellt för sina otraditionella observationer och för att finna lösningar på speciellt svåra problem av avgörande betydelse i antikens egyptiska astronomi och de kronologiska perspektiv.
          De omhandlande upptäckterna har ytterligare understött forskningen för en förbättrad datering av Moses historiska period.

"... The findings are very ingenious and admirable, and quite surprising considering the apparent lack of interest of the Egyptians in this sort of astronomy ..."
("... Upptäckterna är mycket genialt utförda och beundransvärda, och rätt överraskande i betraktning av egypternas skenbara bristande intresse för den slags astronomi ...");
- Owen Gingerich, Research Professor in Astronomy and the History of Science, The Harvard-Smithsonian Institution, Astrophysical Observatory, Cambridge, Mass.

"... Your article on the Senmut ceiling, with so many interesting observations. ..." ("... Er artikel om stjärnkortet i Senmuts grav - har så många intressanta iakttagelser ...");
- Erik Hornung, Professor Dr., Ägyptologisches Seminar der Universität Basel, Schweiz.

"... This important and fascinating paper, many congratulations on the research - it is a major advance. ..." ("... Denna viktiga och fascinerande avhandling:  många lyckönskningar med Er forskning - den är ett mycket stort framsteg ...");
- Sir Patrick Moore, D.Sc., Astronomer, CBE, FRAS, Science Editor for BBC.

Online:
John Wiley & Sons Ltd. (for the Blackwell Group) : www3.interscience.wiley.com/search/allsearch 
och: 
http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/e-boger_gruppe1_da.asp

Gardiner's A-1: se
Sidetop
5  MERA OM RELIGIONS- OCH IDÉHISTORIA
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Fram till ny kunskap

Får också betydelse i religions- och idéhistoria
Författarens arbete är inte bara drivet av stor kunskap, men också av inspirerande entusiasm och kulturhistoriska bredd med vidsträckta perspektiv; - verken omtalas dessutom att få betydelse i förbindelse med avgörande begrepp och traditioner inom allmän religionsfenomenologi och hela idéhistorien. Många av dessa ämnena inom kulturhistorien utbreder han dessutom i omfattande genomarbetade e-böcker:
          Enligt Claus Houlberg, arkitekt, cand. asch., författare, astrologi fackhistoriker och exam. psykoterapeut: ".. ett fantastiskt online bibliotek med kortare och djupt seriösa e-böcker till gratis download. Det består av verk av författare, historiker, och astronomi kunnig Ove von Spaeth, och de kan alla hämtas här http://www.moses-egypt.net/zenith-files_da/e-boger_gruppe1_da.asp"
 

 




Ptahotep
 

Översättare:  Bodil M. Paulsson, (Malmö). -

Dansk bokförläggare:  (tidigare: C.A. Reitzel Förläggare och Bokhandler, AB, Köbenhamn)
- men efter 2008:  online lager  Lemuel-Books, http://www.lemuelbooks.com/
- eller:  online netboghandel  Bog & Mystik, Köbenhamn, kontakt@bog-mystik.dk ,
                                                                                                 &  http://www.bog-mystik.dk/

- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

 

>>> Fortsätt

1.   Attentaten på Moses - synopsis, och information

2.   Attentaten på Moses - kapitel 1, - och credentials

3.   Den historiska Moses - utmaning för vetenskaplig insikt

4.
   Snabb översikt av Moses-seriens 5 band

5.   Debatt om bokserien om den historiska Moses


6.   Site map  -  engelska

7.
  
Sitemap  -  danska

Sidetop

Numexam   Numexam   Numexam   Numexam
 
Location ?       You are here:   Kvick översikt av Moses-seriens 5 band
To send annotations about this page:
To inform a friend about this page:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
CHAPTER 2
 
REVIEWS
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Page top
A special treasure of knowledge and wisdom of Greece, Rome, and the Renaissance had originated in Ancient Egypt - and was here known to connect also with the historical Moses' dramatic fate and mystery.
          Ove von Spaeth has written an intriguing, new-orientating work presenting this still influential background of our civilization. His interdisciplinary research on history, archaeology, and anthropology goes deeply into Egyptian tradition, history of religion, initiation cults, star-knowledge, and mythology - relating to biblical studies, the Rabbinical Writings, and the authors of Antiquity. Each volume offers unique insights not presented before.
          Special information is presented by clicking on the individual cover illustrations:

(ed.note: reading the orientation is highly recommended. The books are being translated into English)
News about the book-series: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers




 
 
Sidetop



 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*