MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Det guddommelige Horus-øje (egyptisk: wadjet) ser ind i de højeste hemmeligheder, hvilke fra starten ligeledes fandtes bag Moses' lære
 
Information og referencer om Bind 4
1:  Beskrivelse
2:  Boganmeldelser
3:  ARKIV
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
BESKRIVELSE  -  BIND 4
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
Den Hemmelige Religion
- Moses og Arven fra Egypten i Fortid og Nutid
ATTENTATET PÅ MOSES   bind 4
- Moses er den første kendte grundlægger af en religion - og hans lære har inspireret flere verdensreligioner. Gamle kilder afslører, at den oprindeligt også indeholdt 'mysterieguldet' fra Egypten og gudsnavnets hemmelighed ...
 

368 sider, (opr.pris kr. 298)
illstr., facsimiler, plancher, land- og himmelkort.  Inklusive bibliografi og indeks.

Udkom 26. februar 2004

C.A. Reitzel  Forlag og Boghandel a/s, Kbh. - admin@lemuelbooks.com


Nøglebegreber og emner :
   Moses som religionsstifter,  det gamle Egypten,  arkæologi,  antropologi,  astronomihistorie,  kronologi,  kulturhistorie, indvielsesmysterier,  mysteriespil,  mytologi,  den brændende tornebusk,  Jahweh-navnets hemmelighed,  Guldkalven,  profeterne,  Urim,  Tummim,  Jobs Bog,  Exodus,  Torah,  Bibelen,  Pentateuch,  Jerusalems tempel,  Ezra,  teologi,   religionshistorie,  Moses-mysterierne,  Ahron-mysterierne,  Talmud,  Kundskabens Træ,  Logos,  Sefirot,  Talmud,  Paradiskoderne,  rabbinerskrifterne,  farao Akhenaton,  egyptologi,  Ove von Spaeth,  Philo,  Josefus,  Homer,   himmelgeometri,  Æselbroen,  kosmosnøglerne,  stjernemyter,  Sirius,  Paulus-rejsen,  Hermeslære,  nyplatonisk,  reinkarnationslære,  Corpus Hermeticum,  det Gamle Testamente,  Theben,  gnostikerne,  mytologiforskning.

****

 
 

Eksklusiv kultisk viden fra en mysterie- og kosmologisk overbygning i MOSES' religion kan stadig spores i Bibelen, og med sammenhænge det ikke tidligere har været muligt at vise.
          En indviet elite fastholdt gennem tiderne denne hemmelige, delvis egyptiske lære, som Moses havde videregivet til israelitterne ...
 

Hvor udbredte var de første ideer om kun én gud?
Hvad betød talen fra 'den brændende tornebusk'?
Hvad ligger der bag beretningen om Guldkalvens kult?
Hvordan ses den gamle stjernelæres præg i Bibelen?
Hvilke spor fra mysteriekult kan findes i Moses' religion?

Helt tilbage fra oldtidens verden viser Bibelen sig at have fungeret desuden som mysterietekst, og der udvikledes et særligt sprog "inde i" de bibelske tekster. Det blev siden glemt - men kendte andre end de gamle præster de skjulte læseformer?

          Den "egyptiske faktor" - hidtil mindre betonet i bibelforskningen - kan nu påvises i udvidet grad at være blandt de vigtigste forudsætninger overhovedet for at forstå vitale forhold bag Bibelens ældste indhold.

          Bibelen stod i senere århundreder øverst på kirkens sorte liste. Forinden var dele af den skjulte lære genopdukket hos Egyptens gnostikere og i antikkens kulter; og siden hen i Hermeslæren, der bidrog til at grundlægge renæssancen - og har inspireret helt op til nutiden. Ny viden afdækkes i emnerne om religionens tabte dimension. 

 
Klik - køb bogen her - direkte
 
Introduktion:
 

          "Dette er en anbefaling, en anbefaling af et usædvanligt arbejde, og adjektivet "usædvanligt" skal tages i den mest positive forstand, man kan forestille sig. Det er Ove von Spaeth's (fjerde) bog om "Moses' drama og mysterium revurderet".
          Det er BOGEN om Moses, i sandhed et revolutionerende værk - med koder der tydes, og astronomiske beregninger der går op. Et stringent og disciplineret værk, seriøst, uden at fantasien løber løbsk.
          Værket kan læses som en spændende roman selv af lægfolk; men det er bydende nødvendigt, at der sker en udbredelse, så det kan blive vurderet i hele sin epokegørende fortolkning!
          De specielle emner såsom "Den brændende tornebusks mysterium", "æselhovens magi", "Den hemmelige religion" og mange flere vækker med rette yderligere interesse, og dette værk skal kunne læses af mange."

Jes P. Asmussen, professor, dr.phil. et theol. h.c., - Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier, Københavns Universitet

-


Følgende to introduktioner er separat gældende for afhandlingen
i bogens Appendiks om forskerstriden vedr. Mosebøgerne som kilde:
 

          "Fremstillingen læses med stor interesse, den er fint og logisk opbygget og får fortalt mange andre ting undervejs - og jeg må komplimentere for den."

Bent Melchior, tidl. overrabbiner, præst ved Det mosaiske Trossamfund i København

-

          "Det er en udsøgt fornøjelse at følge argumenterne, og listen med særlige argumentpunkter er mildt sagt genial.
          Fremstillingen og formuleringen i topklasse, og det hele hænger sammen på en virkelig god måde. Sprogligt stramt og præcist. -  Også citaterne er velvalgte, de er præcise og gode - og bruges på en måde, der falder logisk sammen med fremstillingens ide."

Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., forfatter, tidl. rektor, historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universiter

Det guddommelige ansås manifesteret spirituelt gennem lyset
 
Orientering:
 
 • Bag oldtidens informationer om Moses og de gamle religioner dukker mysteriekultisk indflydelse bestandig op. Fra en ny vinkel afdækker bogen vigtige spor fra en tidlig åndelig kultur. Genkendelige træk findes endnu i nutidens hverdag i sprog, skikke og love. En stadig levende arv, der også overleverer et mere usædvanligt materiale, der i sig selv udfordrer senere tradition.
   
 • Moses tog en betydningsfuld skat af viden med sig ud af Egypten. Lige før udvandringen plyndrede han og hans folk templerne og deres arkiver. En minutiøs forskning kan nu vise, at hos jøder, gnostikere, kristne kulter, de senere tempelriddere og andre historiske grupper kan der spores dele af denne særlige viden. Vigtige elementer heri indeholdt en kosmologi og en lære om "efterlivet", som også kendes fra de øvrige store oldtidsreligioner.
   
 • Fra den egyptiske oldtidsverdens forbindelsespunkter til det gammeltestamentlige univers - og i et fortsat stræk videre via antikken, middelalderen og især renæssancen frem til vores tid - oplever læseren en betagende og fængslende vandring gennem bogens unikke temaer. Bogens ræsonnementer - nyorienterende, tankevækkende og udfordrende over for herskende faste forestillinger - er forfriskende og absolut nødvendige.
   
 • Et exceptionelt kildemateriale viser betydningfulde, hidtil oversete egyptiske normer bag Moses' religionsprojekt. Næsten hvert af bogens kapitler en som en lille afhandling og kunne fortjene en hel bog for sig selv, men giver her en samlet større sammenhæng i flere spændende lag - til læsning og til studier.
   
 • Allerede det opsigtvækkende indtryk fra bogseriens første udgivelser om Moses gjorde det klart, at selve værket: "... potentielt set repræsenterer en af de mest eksplosive teser i det Gamle Testamentes forskningshistorie, og at det er resultatet af mange års seriøs, skarpsindig og fordomsfri forskning ...". Med imponerende analytisk nysgerrighed og smittende engagement lægger Ove von Spaeth med dette nye bind yderligere alen til sin kompetente historiske revurdering.
   
 • Moses står som særlig katalysator bag den vestlige kulturs inspiration fra arven fra Egypten. Impulserne derfra afdækkes i et overraskende nyt lys gennem bogens bestandigt drejende historiske prisme. En stærkt fascinerende fremstilling som præsenterer et så righoldigt og sjældent materiale, at man vender tilbage til bogen igen og igen.

  ABSTRACTS:  - Oversigt - nogle synoptiske nøgler
 
Forfatteren:
 

OVE VON SPAETH begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse allerede med sin første bog i serien om den historiske Moses - og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Den betydelige række af usædvanlige artikler og bøger fra hans hånd er resultat af de mange års intensive undersøgelser.
          Et overraskende antal stadigt eksisterende markante spor og nøgler fra oldtiden hjalp til afdækning af mysteriet om Moses - i realiteten åbning til en ny historisk dimension - hvortil Ove von Spaeth har benyttet sin omfattende forskning i arkæologi, egyptisk tradition, oldtidssprog, religionshistorie, antropologi, samt faktuelt historisk vigtige forhold inden for mysterielæren og mytologien. - Han belyser det sjældne og endda kontroversielle materiale ud fra en tværvidenskabelig linje og desuden fra ny holistisk vinkel - og arbejder endvidere på at udvide grundlaget til et særligt videnskabsområde: historiske religioners kosmologi.
          Yderligere oplysninger i  info+FAQ  og i  Dictionary samt i Starmap-Egypt .

Credentials :  - om forfatteren findes der erklæringer fra en række videnskabelige eksperter og fagfolk på bl.a. disse sider: authordata-4: Reflekterende kommentarer - og Zenith IC Project .

Gardiner's A-1: se
 
   :  Den Hemmelige Religion
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
                    Portofri levering ved forudbetaling (gælder ikke udlandet)

*

Bind 4's data, international samt bibliotekarisk bog-registrering:
ISBN-nr.: 87-7876-240-1; - EAN 978 8778 76 3099
Decimalklasse (historie): DK 91.21;
Faust-nr.: 2 512 234 8.

Serien omfatter i alt fem selvstændige bind, der kan læses uafhængigt af hinanden.

´olah mizbeach, brændoffer alter
Sidetop
BOGANMELDELSER  -  BIND 4
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

          "... En kulturhistorisk odyssé, der ikke alene tegner et informativt billede af en lang række centrale begivenheder i Den Hebraiske Bibel (i den kristne kanon: Det Gamle Testamente), men derigennem også har betydning for afgørende begreber og traditioner af almen religionsfænomenologisk og idéhistorisk karakter gennem tre årtusinder ...
          Ove von Spaeth finkæmmer de mange, kulturhistoriske tråde med forbilledlig omhu og "gammeldags" forskerånd. Han er ganske enkelt forelsket i sit stof, til tider vel entusiastisk. - Ove von Spaeth formår at skabe dybere forståelse for en historisk kulturtradition som moseloven og undgår netop at falde i den grøft, hvor alt reduceres til "øje for øje og tand for tand" ... Det er i dag en udbredt forestilling, at Moses ligefrem er en fiktiv, litterær karakter, opfundet af jødiske præster; en teori, hvis grundlag bind 4 skridt for skridt eliminerer i et meget omfattende appendix.
          Som det er fremgået, må der uundgåeligt være detaljer, som er uholdbare i så ambitiøst et projekt som Ove von Spaeths ... og det er synd for det gennemgående projekts overbevisende dybde og den elementært spændende formidling, det generelt er kendetegnet af. Kritikpunkterne skal derfor ikke skygge for de absolut skelsættende hovedtræk og utallige finesser i en polyhistorisk tour de force, der fortjener en omfattende læserskare af omhyggelige læsere, og som afgjort både kan og bør tjene til inspiration flere generationer frem. - hermed anbefalet på det varmeste! ...".

Rune Engelbreth Larsen, cand.mag. i idéhistorie og religionsvidenskab, - Graf Litteraturmagasin  -  (7.årg., nr. 2, april-maj 2004)  - & -  www.humanisme.dk

-

          "... Der trækkes spændende linjer mellem delvis glemte overleveringer om mysteriekultens rolle i oldægyptisk religion og senere - ellers vanskeligt forståelige - levn i både jødedom og kristendom ... Bogen ER spændende, og den giver så mange nye indfaldsvinkler til den bibelske tidshistorie, at den vil være et udmærket supplement til traditionel forskning i disse emner. ...
          Moses er en nøgleperson i den israelitiske religions historie. Hans ægyptiske baggrund er "the missing link" mellem israelitisk og ægyptisk religion. "På bjerget" (det teologiske - og vel især den såkaldte "Københavnerskole") synes Moses som idé at have større vægt end Moses som historisk person. - Det ville i høj grad være ønskeligt, om seriøse teologiske forskere kunne formås til at bevæge sig lidt ned ad bjerget. De ville da erfare, at Moses er andet og mere end en myte, skabt til at give jødiske traditioner en pseudohistorisk autoritet. Det ville være velgørende, om noget af det materiale, der i nyere tid er fremlagt af flittige amatørforskere, med tiden kunne indgå i de fremstillinger af Israels religion, der doceres i det teologiske studium. ...
          De tidligere bind er blevet anmeldt af fagteologer, der tilsyneladende har været fornærmede over, at en ikke-teolog har vovet sig ind på deres gebet. De har så benyttet den velkendte afværgemanøvre: at slå ned på enkeltpunkter, hvor de ikke kunne følge med, - for så at nedgøre hele bogen med kikkerten for det blinde øje, hvor kvaliteterne var oplagte. ...
          Både denne bog og de tidligere bind er fantastisk inspirerende, fordi de går ad andre veje end den traditionelle forskning. Irriterende for pasgængere ad trampede stier, men spændende for enhver, der kan få lyst til at møde de bibelske personer som mennesker af kød og blod. -           Hovedsagen er, at værket peger på hidtil upåagtede sammenhænge og gør det meget spændende at beskæftige sig historisk med Moses og hans tid ...".

Niels Aarup, pastor - Frimurer Meddelelser, - (54.årg., nr.8, s.20-23, nov.2004)
(& http://home19.inet.tele.dk/utterslev/sider/moses.htm)

-

          "Moses havde fra sit ophold i Egypten (o. 2500 f.Kr.) kendskab til egyptiske mysteriereligioner, ligesom ideen om én Gud var velkendt for ham. Denne viden inkorporerer han i den nye religion, som han videregiver til israelitterne inden udvandringen fra Egypten. Hans lære har inspireret flere verdensreligioner, så der den dag i dag er spor at finde fra Moses' indflydelse.
          Moses er den første (kendte) grundlægger af en religion og forfatteren påviser gennem sine grundige og omfattende undersøgelser, at Moses har medtaget meget af mysterieguldet fra Egypten. Den nye religion er ligeledes den første skriftreligion, idet Mosebøgerne lige fra starten har været skrevet med alfabetet, som er hentet på Sinai.
          Ifølge forfatteren ligger Moses' skrifter til grund for Bibelen (GT) og er stadig - selvom præsten Ezra lavede nogle markante rettelser i den - det trosmæssige grundlag for millioner verden over.
          Forfatteren er drevet af en analytisk nysgerrighed, og bogen viser hvilket stort og grundigt arbejde, han lægger for dagen, når han finder spor i alverdens skrifter samt sammenstiller oplysninger, der ikke før har været kombineret.
          Dette er fjerde bind af historien om Moses, men selvom bindene supplerer hinanden kan de læses uafhængigt af hinanden."

Hans Michelsen, Bibliotekernes lektørudtalelser, - Bogmarkedet, Dansk Bogfortegnelse  -  (nr.15, tekstnr. 41200, 7.apr.2004)

-

          "Ove von Spaeth afslører med sin 4. bog om den historiske Moses indgående historisk kendskab til et enormt stofområde, der spænder fra oldtidens Ægypten til Renæssancen, og lader man sig rive med af den dramatiske stil, indsniger der sig en fornemmelse for kulturhistoriens store, indre sammenhæng.
          Von Spaeths overordnede overbevisning om den historiske Moses' hemmelige mysteriekultiske overbygning til den israelitiske religion er spændende, men knapt overbevisende. Mængden af data duperer og forbløffer, men von Spaeth er dog nok vel generøs i sine konklusioner angående den historiske rekonstruktion. Kritikken af bibelforskningens standarder og metodik er prisværdig, men argumenterne herfor er desværre af svingende kvalitet.
          Derimod indeholder bogen berigende motivanalyser (f.eks. af "den brændende tornebusk") og interessante astronomiske læsninger af bibelske tekster, der understreger den tværfaglige tilgangs positive muligheder. Ligeledes trækker Spaeth overraskende linjer i sprogets og de religiøse ideers virkningshistorie. At læse Den Hemmelige Religion er absolut en oplevelse."

Benedicte Præstholm, cand.theol., - Sfinx, - (27.årg., nr.4, Tillæg om nye bøger, s.8, dec.2004)

-

          "... Von Spaeth har med sit værk hentet en af historiens store skikkelser tilbage fra mytens tågeverden - hvortil han længe har været forvist - til skinbarlig virkelighed. Men under denne bestræbelse har forfatteren også kunnet vise en meget nøje forbindelse mellem oldægyptisk verdensopfattelse og en moderne opfattet realistisk indvielsespsykologi, der puster nyt liv og mening i den efterhånden sekterisk forstenede kristendom. Om man vil, så bliver Moses fra 3500 år siden gennem von Spaeth til en livgivende kilde for moderne mennesker. ...

          Sine tilhængere til alle tider vil von Spaeth finde blandt psykologisk og filosofisk orienterede kulturhistorikere. Nietzsche ville have nikket bifaldende til von Spaeths - iøvrigt fremragende - gennemgang af kristendommens udvikling fra ur-kristendommen, dens forfald, og dens evne til at holde sig i live ved hemmeligt at vende tilbage til sine ægyptiske rødder og derfra søge næring, og hvordan denne skjulte side af kristendommen pludselig satte blomst i form af renæssancens humanistiske bevægelse. I fotonegativ siger von Spaeth det samme som Nietzsche i Antichrist. Og for så vidt også som Kierkegaard, når denne hævder, at moderne kirkelig kristendom er udvandet vrøvl og nærmest det modsatte af den oprindelige mening.
          Sigmund Freud ville have taget von Spaeths hypotetiske udgangspunkt, der gør Moses til ægypter, som en selvfølge. "Den ægyptiske faktor", som von Spaeth kalder det, som et fundamentalt element i den levende kristendom, ville være blevet accepteret af så forskellige historiske forfattere som Oswald Spengler og Egon Friedell. Og den nære forbindelse mellem kristendom og buddhisme - det er den forbindelse, Wagner arbejder med i Parsifal. Det siger sig selv, at C.G. Jung ville have været med på det von Spaeth'ske hold. Herhjemme er von Spaeth på bølgelængde med Johannes Hohlenberg fra den ældre generation, og på sin vis Aage Henriksen fra en senere. I dagens England ville en mand som Colin Wilson ikke stå fremmed for von Spaeths tanker. ...

          - Det er vanskeligt at se, hvordan man kan komme udenom den dokumentation, som von Spaeth her fremlægger. ...Et centralt udgangspunkt for analysen af sine tekster er von Spaeths benyttelse af et princip, knæsat af sociologen og antropologen Max Weber, som kalder dette princip for "Verstehen". - Dette (fjerde) bind giver straks lyst til at genlæse de forudgående tre bind.

Jurij Mosvitin, filosof, matematiker, forfatter, - litteraturkronik, til Dagbladet Information  -  (16.maj.2005)  - & -  Netavisen Flix.dk

-

          "... Ove von Spaeth, har fra vores tidlige kulturhistorie kunnet fremlægge en række nyopdagede sider, hvor ikke mindst Moses oprindelig var en katalysator, hvilket stadig præger vores egen tid. - Som Ove von Spaeth overbevisende demonstrerer, så finder vi endda langt tilbage i det gamle Egypten videnskabelig viden, der faktisk kan følges hele vejen op til nutidens Vesteuropa. ...
          Bogen "Den Hemmelige Religion", titlen på Ove von Spaeths nyeste værk, byder på en rigdom af dybt interessante spor, der på overbevisende måde følges op gennem tidsaldrene til nutiden i et formidabelt forløb.
          - Næppe én læser vil forblive upåvirket af de overraskende indsigter ved resultaterne af det så medrivende historiske stof. ... Er man ikke nødvendigvis enig i alle bogens forhold, som i de tilfælde finder plads som begavede modspil, er bogen med sine fascinerende verdenshistoriske tråde dog netop skrevet med velgørende kyndighed, kompetence og - ikke mindst - engagement. Med sikker hånd struktureres og tilgængeliggøres et ellers fremmedartet og kompliceret stof. ...
          Der er store huller i den officielle forsknings viden i flere af de samme emner, som bogen lægger frem. Og adskillige forskere med trang til autoritær "sandhed" inden for den verden viger tilbage for at være åbne om størrelsen af disse mangler. Faktisk distancerer forfatterens viden og fordomsfri udsyn her med sofistikeret kompetence den forskning, der kun tænker i at formidle det én gang vedtagne.
          - Ifølge Ove von Spaeth må nutidens 'to kulturer', nemlig de åndelige og fysiske videnskaber, nu efter deres adskillelse, der indførtes i oplysningstiden som nødvendig for udviklingen, igen i interaktion - og i omdefinering ud fra menneskets ny viden. ..."

Jens Jørgensen, fhv. rektor, M.A. historiker - Sjællands Tidende ("Baggrund", s.11, 13.jan.2004)

-

          "... Han (OvS) er guide på denne vidunderlige rejse til religionsmysteriernes mekkaer og til vores kulturelle-religiøse vugge. At sammenfatte så mange religionshistoriske- og arkæologiske tråde er noget af en bedrift; at formidle dem videre - en endnu større bedrift! - Er man åben overfor årsagsammenhænge og er man nysgerrig efter at vide noget om baggrunden for de spirituelle og åndelige videnskabers opståen, så er der VIRKELIG noget at hente.
          ... masser af godbidder - ordenes rødder og deres mulige skjulte budskaber, der i den grad holder OvS på sporet. De semitiske sprog, heriblandt også arabisk, koptisk, aramæisk etc. er spundet rundt om denne bogs essens, så selv guderne må fryde sig. - De mange varianter af den jødiske guds Jahwe's stave- og forståelsesmåder, hvilket kan få mig til at koge over af begejstring; især fordi jeg aldrig før har mødt nogen, der interesserede sig for den bibelske filologi på den måde - før nu! ...
          Den bibelmystiske videnskab, baggrunden for numerologiens opståen og brug - hvor OvS piller det fra hinanden, så den rå essens står tilbage, klar og tydelig. ... OvS trækker en tråd gennem århundreders spørgsmål og tanker - f.eks. om treenigheden i afsnittet om himmelgeometriske mysterier. Godt tænkt! Hvert kapitel er et oplæg til et livslangt studie. Et afsnit i bogens mange kapitler hedder: "Nyplatonisk og hermetisk astrofilosofi" - hvor frækt - hvor vildt - hvor fedt!!!
          Så vidt jeg ved, er der ikke tidligere på dansk udgivet noget tilsvarende. Flere udenlandske forfattere har i årevis udgivet populær faglitteratur, hvor OvS's bog er langt mere fattelig. OvS skriver i et let sprog, uden alt for lange teoretiske sammenkoblinger - indenfor det religionshistoriske materiale. Det er en viden, som desværre i visse kredse bliver mødt med knugende tavshed ...
          OvS' viden er sammenfattet og nærværende. OvS er så besat af Mosesmysterierne, at det i sig selv er en oplevelse at mærke forfatterens glød for emnet hele vejen igennem bogen - der er ikke afmatning at spore nogetsteds. - OvS er en modig mand, hvis ord for evigt er befæstet i denne 5-akter om "Attentatet på Moses". Ordene er mejslet ind - ikke med flammeskrift, men med en entusiasme der rykker. ..."

Catharine Oppenheim, red., - Nye Bøger, Stjernerne (49.årg., s.26-27, dec.2004)

-

          "... Religion og visdom. Jeg læste i en gammel bog med kanaliserede budskaber, at det første testamente bragte visdom, det andet kærlighed, og det tredie ville bringe sandhed. Det underede mig lidt, for jeg har nu aldrig forbundet det gamle testamente med særlig megen visdom. - Med Ove von Spaeth's fjerde bog om Moses er jeg blevet klogere. Den hedder "Den Hemmelige Religion" og fortæller om den kosmologi, Moses formidlede til en verden, der ikke forstod ret meget. At meget af den er blevet forvansket, misfortolket og fejloversat i tidens løb, har ikke gjort det nemmere.
          Problemet for vor tid er, at biblen har flere lag af betydninger, ifølge Spaeth mindst fire forskellige lag: faktuelt, symbolsk, moralsk og profetisk. Men nøglen til kodernes løsning har ikke været nem at finde. Den blev dels dengang leveret mundtligt fra generation til generation, dels forbeholdt de få, præsteskabet, for hans religion bestod af to dele: en folkelig almen og en mysteriekultisk for de indviede.
          Der er så mange ting i vor kultur, man bedre forstår, når man har fået indblik i den spirituelle symbolik bag historierne. - Alt blev i tiden omkring vor kulturs udspring sat ind i en astrologisk, dvs astromytologisk sammenhæng of tolkning. Det handler Spaeths bog meget om. ...De nysteriekultiske traditioner var vidt udbredt. Også Jesu "genopvækkelse" af Lazarus, mener Spaeth, var en kultisk akt, et død-genfødsels ritual. - Spaeth påpeger, at næsten ingen af kirkens dogmer og ritualer stammer fra Jesus, men er opfundet senere eller overtaget fra andre religioner.
          Ved en kæmpeindsats med at grave kilderne frem, sætte dem meningsfyldt sammen, forske i sproglige nuancer og sætte sig ind i den tids bagvedliggende verdensopfattelse, har forfatteren kastet et opklarende lys over en ellers så uforståelig bibel. Men også mange andre dele af vort kulturelle arvegods bliver i denne bog opklaret. Den er en guldgruppe af viden. ..."

Ruth Olsen, red., - Den Ny Verdens Impuls - (15.årg., nr.2, s.41-45, jun.2004)

-

          "... I den omfattende serie "Attentatet på Moses" er den kyndige og ihærdige forfatter Ove von Spaeth nu nået til bind 4. Moses var den første kendte grundlægger af en religion, og hans lære har inspireret flere verdensreligioner. - Forfatteren påviser, at gamle kilder afslører, at læren også indeholdt "mysterieguldet" fra Egypten samt gudsnavnets hemmelighed. ... Stringent og disciplineret - Von Spaeth finder sammenhænge mellem Moses' religion og Bibelen, som det ikke tidligere har været muligt at påvise.
          Ove von Spaeth viser... bl.a. en slags åbenbarende "stjernerejser" - ikke unormal religiøs praksis tidligere. Alt dette blot for at nævne nogle af de mange henvisninger i denne fantastiske bog, som kan anbefales på det varmeste til alle ... En anmelders åbenbaring: (Da) denne bog blev anmeldt - gik op for mig i aftenens og nattens løb, at bogen betød intet mindre end et mirakel for mig. Det er en bog, som kalder på flere gennemlæsninger. Den vil kunne bruges til at meditere over. Man kan ikke undgå at blive ydmyg over det store arbejde, forfatteren præsterer.
          ... Jeg ser bogen som en åndelig rejse, som måske ikke kan måle sig med Paulus' rejser, men det føles umiddelbart sådan, fordi forfatteren formår at tage os med ud på netop en åndelig rejse i disse banebrydende bøger. Bogen er et monumentalt og ultimativt værk om Moses. Den er måske ikke altid til hurtiglæsning, men kan med stort udbytte læses mange gange og kan bruges til decideret studium.
          Der står noget i hver eneste sætning. Ikke noget med fyld eller small talk - der gives langt mere end fuld valuta for pengene. Og så er vi endda kun nået til bind 4 af i alt 5 ... disse betydelige bøger. - Hvem ved - måske vil serien i fremtiden blive kaldt for "von Spaeths Mosebøger 1-5"? ...".

Karl Aage Jensen, ansvh. red., - AMH Magasin - (8.årg., nr.3, s.16-17, 23.jun.2004)

-

          "... Forskningsmæssigt har Ove von Spaeth for snart længe siden bestået den store svendeprøve med sin afhandling om verdens ældste stjernekort, fra Ægypten - og dertil mesterprøven med sit fembinds-værk om den historiske Moses. Et garantistempel, der netop også præger hans mange formidlende artikler - nu også på vej til at blive samlet i e-bøger. Alle der søger, kan i Ove von Spaeths tekster få svar. Der er information både til nutidens kvinde og mand, læreren, præsten og ikke mindst forskeren - alle kan hente den mest unikke og subtile information her. Ikke mange steder kan man finde så fortættet en viden på en så overskuelig og visdomsfuld måde. ..."

Merete Gundersen, forfatter, holistisk SIQ-terapeut, foredragsholder, - Eksternt Nyhedsbrev Nr.1/2004, Institut For Holisme og Forskning  -  (23.feb.2004)

-

          "... Ang. Historie: Frem for at se astrologien som svaret på alting, ser vi flere og flere eksempler på, at astrologien anvendes sideløbende med andre kilder til information. Et glimrende eksempel er Ove von Spaeths historiske forskning omkring oldtidens Moses. - Et nyt bind af hans Attentatet på Moses er netop udkommet i 2004.
          Her anvender han sprogvidenskabelige, egyptologiske og arkæologiske kilder til at afdække den historiske person Moses. Desuden anvender han datidens astronomi og astrologi, hvor disse hver især kan yde bidrag, som ingen af de øvrige kilder kan forsyne ham med. Mødet mellem astrologi og historie omfattes ikke her med tidligere tiders romantik og mysticisme.  Astrologien får ikke lov at stå alene, men bliver kontrolleret mod andre kilder i en form for metode-triangulering. Dette usentimentale redskabsforhold, von Spaeth har til astrologien, vidner netop om, at han tilhører vor nøgterne og mere resultatorienterede tid. Historisk astrologi bliver på den måde en fagområde med ny anvendelighed. ..."

Claus Houlberg, astr. cand.arch., eksam. psykoterp., - Cornelius, Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning, udg. Astr. Museum - (2.årg., nr.3, s.1 & 14, sep.2004)

-

          "... Ove von Spaeths fantastiske bog, ''Den Hemmelige Religion'' - her er igen tale om et sandt mesterværk fra manden, der efterhånden har udgivet 4 bøger om Moses, hans tid og livshistorie. Bogen er bestemt yderst velskrevet, og fantastisk godt gennemtænkt af forskeren, som ofte er blevet bandlyst hos de såkaldte lærde.
          Måden, han behandler stoffet på, har grebet mig om hjertet. Jeg har læst alle hans foregående bøger og med stor interesse. Men denne bog er helt speciel, idet den tydeligt viser, at Ove von Spaeth - er virkelig grundig i sin forskning, og kommer i dybden som ingen før ham har gjort.
          Bogen ''Den Hemmelige Religion'' lyser langt væk af viden og visdom - den giver også tydeligt til kende, at Ove von Spaeth er en virkelig dygtig oldtidsforsker, der fortjener al mulig anerkendelse. - Bogen kan bestemt anbefales, og læses af alle, der ikke kun har tyggegummi mellem ørerne. ..."

Hans Baron Anckarstjerna, ansvh. red., - SweDano Journal - (3.årg., nr.4, s.54, apr.2004)

-

Sidetop
 
ARKIV  -  BIND 4
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Arkiv 4a1:             Introduktioner       BIND 4's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 4a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 4

Arkiv 4a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 4

Arkiv 4b1 til 4b7:  Bind 4's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 4c1:             Breve & meninger  BIND 4's DEBAT-SIDE

 

Gardiner's A-1: se
Sidetop
 
   :  Den Hemmelige Religion
C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
 

 


 
 

        
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:   Bind 4, information og referencer
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 4
ANMELDELSER
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*