MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Meget i de såkaldte 'myter' i Mosebøgerne dokumenteres af historiske data fra Egypten
ARKIV 3a-1
     Forord og indhold i bind 3:  'Den Forsvundne Tronarving'
1:  Introduktion, ved Jens Jørgensen, M.A. historiker
2:  Introduktion, v. Jens-André P. Herbener, M.A., i semitiske sprog
3:  Indholdsfortegnelse for Bind 3
4:  Forord og info fra forfatteren
5:  Nogle ledetråde og nøgler til Bind 3
Site•map
< Forrige | Næste > 
Engelsk side
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse
ARKIV 3a-1 :

Andre forskeres introduktioner, i deres fulde længde, i Ove von Spaeth's "Den Forsvundne Tronarving", der udgør BIND 3 i bogserien om den historiske Moses: "Attentatet på Moses". - Yderligere bringes bind 3's indholdsfortegnelse.

Klik - køb bogen her - direkte
 

JENS JØRGENSEN:  INTRODUKTION TIL BIND 3 (s.7)
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

En utrolig herlig oplevelse hvert eneste minut i selskab med denne bog om Moses og datidens omvæltende politiske spil i Mellemøsten - et banebrydende værk med revolutionerende resultater, og hele tiden udviklet på et seriøst og sobert forskningsarbejde.
          Ove von Spaeth's værk er resultatet af en arbejdsindsats med et kvalitetsgrundlag, der i alle sammenhænge må aftvinge respekt. Et velkomponeret og velafbalanceret projekt, der bygger på en årelang - national som international - forskning.

          Uvurderlig vigtig forskning ville stadig ligge gemt i støvede arkiver, hvis ikke Ove von Spaeth havde gravet de rette steder og med den særlige fornemmelse for tingene præsteret en fremlæggelse af afgørende, men hidtil mindre kendt, historisk materiale.
          Stringent og logisk opbygget, med fornem underbyggelse på velvalgte kilder prioriteret så der ikke forfaldes til så mange ekstra detaljer, at overblikket trættes. Fremstillingen er i tekst og ordvalg fortrinlig. Samtidig spændende som en bedre kriminalroman.

          Også indblikkene i de tidlige forbindelser mellem Egypten og førklassisk græsk kultur er givende og fornyende.
          De forskellige afsnit, som bygger på rent historisk materiale, rummer alle de bestanddele, der gør forfatterens analyser og arbejdsteorier videnskabeligt veldokumenterede og velfunderede.

Jens Jørgensen, M.A. historiker, cand.mag., tidl. historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universitet

 

Gardiner's A-1: se

Sidetop
JENS-ANDRÉ P. HERBENER:  INTRODUKTION TIL BIND 3 (s.7-8)
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Dette tredje bind af forskeren Ove von Spaeths voluminøse værk om Moses handler om den centrale periode af Moses' liv, hvori han som 40-årig flygter fra Egypten, til han som den store, profetiske lederskikkelse for det israelitiske folk dør i en alder af cirka 120 år ved indgangen til Kanaan.

          For blot nogle få århundreder tilbage herskede der almindeligvis ingen tvivl om, at denne beretning, sådan som de fleste kendte den fra Bibelen, var historisk korrekt fra ende til anden. Men med oplysningstiden blev der efterhånden sået større og større tvivl om dette billede i takt med, at den historisk-kritiske videnskab langsomt, men uafvendeligt greb om sig. Bl.a. afviste flere og flere forskere, at israelitternes indvandring i Kanaan lod sig tidsfæste i overensstemmelse med Bibelens egen kronologi, dvs. i slutningen af 1400-tallet f.v.t. Derimod anså man af forskelligartede årsager tiden under den egyptiske farao Ramses II hen imod slutningen af 1200-tallet f.v.t. for et mere sandsynligt dateringsmæssigt fikspunkt.

          Men snart skulle det imidlertid blive klart, at man heller ikke i denne tidsepoke kunne finde belæg for, at der her skulle have foregået en omfattende udvandring fra Egypten og senere hen en massiv erobring af Kanaan - i hvert fald ikke uden at underkaste det voksende arkæologiske og epigrafiske materiale og ikke mindst den bibelske fortælling et veritabelt prokrustesarbejde. Bl.a. dette forhold har i indflydelsesrige dele af den moderne teologiske bibelforskning nu ført til, at Moses opfattes som en mytisk eventyrskikkelse, der aldrig har eksisteret, men som ud fra specifikke religionspolitiske overvejelser blev opfundet nogle få hundrede år før vor tidsregningsbegyndelse.

          I den nyeste forskning er denne skæbne ikke blot overgået Moses, men også hovedsubstansen i israelitternes historie, således som den fremstilles i Bibelen. Den overordnede konklusion på denne opfattelse af Moses er, at den titaniske impuls, der dannede grundlag for fremkomsten af tre verdensreligioner, jødedommen, kristendommen og islam, i sidste ende baserer sig på en omhyggeligt iscenesat fantasifigur.

          Med en komets kataklysmiske kraft sprænger Ove von Spaeths bog en gabende revne i denne forskningskonstruktion. Med et fordomsfrit skarpsyn - med noget i vore dage så usædvanligt kættersk som evnen til selv at tænke - dokumenterer forfatteren således talrige spektakulære sammenfald  mellem bl.a. astronomihistoriske dateringer, oldegyptiske inskriptioner, forskelligartede antikke skrifter, bibelske og oldgræske "myters" fortællinger såvel som arkæologiske udgravninger fra det gamle Palæstina; overensstemmelser, der efter al historisk sandsynlighed ikke kan være ganske tilfældige. På grundlag heraf sammenfatter han et billede af Moses' centrale rolle i israelitternes tidlige historie, der i detalje- og tankerigdom, plausibilitet og originalitet måske ikke tidligere er set.

          Derfor repræsenterer Ove von Spaeths afhandling potentielt set også en af de mest eksplosive teser i Den Hebraiske Bibels forskningshistorie. Netop af denne årsag er der næppe tvivl om, at forfatteren - når han ikke længere kan ignoreres - vil blive overfaldet af en hærskare af akademikere, der vil føre den universitære selvlegitimations bitre krig imod denne uortodokse outsider. Som al erfaring viser, synes et reaktionsmønster af denne karakter imidlertid at være enhver ægte foregangsmands lod - og uomtvistelige kendemærke.

          Afslutningsvis skal læseren dog advares. Denne bog er et Columbus' æg og kan som sådan næppe læses, uden at man tvinges til at ændre sit syn på de bibelske skrifter.

Jens-André‚ P. Herbener, cand.mag. i religionsstudier og semitiske sprog; Projektleder på Det Kongelige Bibliotek ved ny, videnskabelig oversættelse af Den Hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente) til dansk

 
Klik - køb bogen her - direkte
 
Sidetop
INDHOLD, OVERSIGT FOR BIND 3
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Indhold -  af bind 3: "Den Forsvundne Tronarving"


1.  D E L
  1:  MOSES - EN TRONARVING I EKSIL   13
       Kuppet og forbandelsen mod Moses
  2:  Udmattelsesstrategien - og den mystiske koordinator   19
       Mærkelig tvang bag faraos felttog. - Pendul-taktik. - Tuthmosis III's skjulte fjende
  3:  Spillet ingen vandt   28
       Faraos propaganda ledte forskning på vildspor. - Moses ramt af egne metoder
  4:  Den onde bror - og forbundsfællernes flugt   32
       Kontroversielle overleveringer fra Indien om Moses. - Moses' venner i græske sagn
  5:  Danaernes gaver - efter Tuthmosis III's strid i 19 år   47
       Udenlandske baser for Moses forbundsfæller

2.  D E L
  6:  DET ENDELIGE OPRØR - HEBRÆERNES STORE CHANCE   59
       De nye muligheder for at genvinde tronen. - Den hårde farao
  7:  Kanaanæiske konger skulle støtte Moses' oprør   63
       Moses' oprør og den nye religion. - Kanaanæisk alliance med Moses
  8:  Forårsofferet   69
       De lange knives nat i den første påske. - Blod på dørstolper til magisk beskyttelse
  9:  Den nye farao på tronen næste morgen   76
       Historisk bevis for at faraos død var samtidig med udvandringen?
10:  Skysøjlen om dagen, ildsøjlen om natten   86
       Moses' mislykkede comeback. - Moses' strategiske evner i anvendelse
11:  Israelitternes gådefulde antal og opholdssteder   100
       Moses' etablering af skjulte, strategiske baser
12:  Magiske midler brugt i striden mellem farao og Moses   105
       Egyptens ti plager og faraos magikere. - Magien med navnene
13:  Nationalklenodie til magisk beskyttelse   113
       Josefs mumie på afveje?
14:  Guldkalven - en eksport fra egyptisk kult?   117
       Egyptiske kultritualer medbragt på flugten. - Danaernes guldkalv
15:  Til hvem var det forjættede land lovet?   121
       Det store dilemma. - Uden land nogetsteds
16:  Moses' egyptiske specialkorps   128
       De gådefulde levitter. - Var alle israelitiske stammer hebræiske?
17:  Nederlaget   137
       Moses trængt afgørende bort. - Anti-egyptisk opstand opløses, Moses står alene

3.  D E L
18:  OG BYENS MUR SKAL FALDE SAMMEN ...   151
       Slaget om Jeriko endelig bestemt. - Astronomi og arkæologi viser Moses' tidsalder
19:  Den dag da Solen stod stille   164
       Kode i Bibelen løser astronomisk gåde. - Sjældent himmelfænomen dateres præcist
20:  Moses' historiske eksistens genetableret   172
       Moses' isolerede position fremmede hans nye religion. - Forbandelsen ophævet
APPENDIKS:  Alfabetet og Moses' allierede   183   -   Historisk krydspunkt   194
 

 

Gardiner's A-1: se

 
4  OVE VON SPAETH:  FORORD, INFO OG CREDITS  -  FOR BIND 3
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

FORORD AF FORFATTEREN:  Denne revurdering af Moses' baggrund og tidsalder er funderet i tværvidenskabelig kulturhistorisk forskning og sammenfatter arkæologiske fund, tekstforskning og astronomisk datering sat i relation til Bibelen, rabbinerskrifter og oldtidsforfattere. Mange overleveringer og fund er for første gang sat i større sammenhæng og må bedømmes ud fra helheden, da bogen ikke er baseret på enkeltstående kilder eller afgørelser, men på fremlæggelse af en lang række indicier; disse kan betragtes som "tilbud" - til videre udforskning.
          Bogen læses uden videnskabelige forudsætninger, og er ikke forsøg på "levnedsskildring"
 af Moses, "documentary fiction" eller modebetonet historiefremstilling.
          Et noteapparat er udeladt til fordel for sammenhæng og læseforløb. I stedet er notemateriale indarbejdet som læsestof i den fortløbende fremstilling; kildereferencer nævnes direkte på stedet og kan, ligesom ved resuméer, Tillæg og Appendiks, efter behag forbigås eller udnyttes i videre dokumentation. Dertil er fremlagt en omfattende bibliografi med bogens oplysninger yderligere dokumenteret og med vidtgående specificering i emneområder, så verifikation lettes.
          Den britiske egyptolog Alan H. Gardiners transskription af egyptiske navne er foretrukket. Astronomiske oplysninger findes bag i bogen.

          En række forskere og fagfolk har fra deres videnskabsområder imødekommende bidraget med vejledning, kritik, modargumenter og opmuntring. Disse eksperter har naturligvis intet  ansvar for anvendelsen af deres oplysninger.

En særlig tak rettes til:
          Historisk astronomi:  Kristian Peder Moesgaard, dr.scient., Institut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet, direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabsmuseum.
          Egyptologi:  Erik Iversen, dr.phil.h.c., tidl. universitetslektor, Ægyptologisk Institut; - Eva Richter Ærøe, mag.art. universitetslektor, Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet.
          Hebraisk filologi, hebraiske/græske bibeltekster og Talmud-skrifter:  Egon K. Keck, mag.art. i semitiske sprog, Judaistisk Afd., Det Kgl. Bibliotek, København; - S. Heimann, rabbiner, fagreferebt tidl. Judaistisk Afd., Det Kgl. Bibliotek, København; - Jens-André P. Herbener, cand.mag. i semitiske sprog og religionsstudier, Projektleder hos Det Kgl. Bibliotek, af videnskabelig oversættelse af den Hebraiske Bibel til dansk.
          Bibelforskning:  Jakob H. Grønbæk, dr.theol., fagreferent, tidl. Det Kgl. Bibliotek, København.
          Josefus-forskning:  Per Bilde, dr.theol., professor, Religionsstudiet, Aarhus Universitet.
          Græsk filologi og mytologi:  Leo Hjortsø, universitetslektor, tidl. Institut for Græsk og Latin, Københavns Universitet.
          Historie:  Jens Jørgensen, cand.mag. M.A. historiker, tidl. rektor, officielt udnævnt historiecensor ved Københavns, Aarhus og Odense Universiteter.
          Militærstrategihistorie:  Michael H. Clemmesen, cand.phil., brigadegeneral, tidl. Forsvarsakademiet.
          Glaciokronologi:  Claus Hammer, Ph.d., professor, Geofysisk Afd., Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.
          Jødisk/mosaiske kalenderprincipper:  Bent Lexner, overrabbiner, København.
          Astronomiske beregninger:  Leif Kahl Kristensen, Ph.d., universitetslektor, Fysisk Institut, Aarhus Universitet;  - K.A. Thernøe, magister art., tidl. Fysisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole, København; - Kyril Fabrin, lektor, matematik & astronomi, tidl. Aalborg Universitet;  - H. Quade Rasmusen, tidl. astronom, Kalundborg;  - F.R. Stephenson, astronom, University of Durham, England;  - David Dunham, astronom, US Naval Observatory, Washington DC, USA.
          Yderligere tak til:  Rune Engelbreth Larsen, red., og mag.art. i idéhistorie og religionshistorie;  - Eva Bjørnbøl, forskningsbibliotekar, Cairo;  - Jannie Fursund, cand.jur., lektor;  - Karine Smidth, journalist;  - Raymond Bildstedfelt, tidl. informationschef, DI;  - Sidney Måge, fuldm., tidl. Forsvarsministeriet;  - Erling Haagensen, forfatter og filmsinstruktør;  - Bodil Eeg Neumann, tekn. og korr.;  - Asmus Koefoed, Bach.Phys.;  - Marianne Illum, korr.;  - Evan Bogan, forlægger;  - staben på Det Kgl. Bibliotek og Universitetsbibliotekets 2. afd.;  - og for edb-programmer af Laurids Pedersen, Nysted, DK;  - astronomisk computer-beregning fra Jarl Hansen, Macro Systems Internet, Coín, Spanien.
          OvS.

Sidetop
 
Gardiner's A-1: se
 
5  NOGLE INFORMATIVE NØGLEPUNKTER I INDHOLDET
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Synopsis    -  ABSTRACTS  - oversigt med nøgler og ledetråde angående:

OVE VON SPAETH:  Den Forsvundne Tronarving  
                             - Moses' Skjulte Krig før og under Exodus Genopdaget

B
ind 3 i bogseren "Attentatet på Moses",

- Oldtidens tekster afspejler, at Moses som en udstødt egyptisk prins suverænt udnyttede Mellemøstens historiske spændingsfelt i vedholdende forsøg på at genvinde sin adkomst til faraotronen ...
         
Moses var ved et kup blevet afskåret fra at overtage Egyptens trone, han ifølge gamle jødiske tekster, rabbinerskrifterne, var anerkendt og uddannet til som faraoprins. Af en række utraditionelle kilder vil fremgå, at Moses i lang tid fra sit eksil dygtigt intrigerede politisk for at generobre sin adkomst til at lefde Egypten ...
          Til billedet af Moses og denne "glemte fejde" føjes ny forståelse af uafklarede forhold bag hans dramatiske rolle i Egyptens og hebræernes historie, der medførte forandringer i hele Mellemøsten.
          Flere sjældne gamle kilder kan yderlige belyses, at Moses ved et kup var blevet fjernet som kronprins fra at få Egyptens trone, som han ifølge jødiske oldtidstekster (Rabbinerskrifterne) var anerkendt og uddannet til som faraoprins. Gennem lang tid fra sit eksil intrigerede han politisk med dygtighed for at genvinde dette tab. Sluttelig foranstaltede han et afgørende oprør hjulpet af hebræiske indvandrerarbejdere - men forgæves. Først da søgte de andet land.
          En realistisk baggrund påvises for overgangen over Det røde Hav, og for Moses' skjulte baser. Og for første gang i historiefremstilling inddrages i større helhed de politisk indgribende mysteriekulter og religiøst magiske forhold.

Nøglebegreber og emner :  Moses' oprør,  israelitterne,  udvandringen fra Egypten,  farao Amenhotep II,  Joshua,  skysøjlen,  ildsøjlen,  forårsofferet,  Guldkalven,  de ti bud,  levitter,  ørkenvandringen,  det forjættede land,  Kanaan,  Jeriko,  astronomisk gåde,  kronologi,  Bibelen, oldtidens historikere, antropologi, arkæologi, alfabetets opfindelse,  Kadmos,  Sinai,  Jethro,  kulturhistorie,  religionshistorie,  Rabbinerskrifter,  Talmud,  Gamle Testamente,  de fem Mosebøger,  egyptologi,  Ove von Spaeth,  Philo,  Josefus,  Hatshepsut,  Theben,  bibelstudier,  Tuthmosis III,  Kadesh,  Petra.

* * *

          I bind 3  i serien om den historiske Moses afdækkes det, hvordan den revolutionerende genopdagelse af Moses' tronfølgerstrid viser helt uventede, nye sider af hans dramatiske rolle i Egyptens og hebræerne/israelitternes historie.
          Der er mange huller i den bibelske beretning om Moses. Han træder ind i historien, forsvinder ud igen, - for så at vende tilbage for at genindtage sin hovedrolle i den israelitiske exodus-historie. Mønstret gentager sig flere gange, og Mosebøgerne ofrer ikke megen opmærksomhed på disse "stille år". Det er nu blevet muligt at løfte sløret ...

Nyt om Moses i Egypten i tiden frem til exodus
           Den forøgede viden åbner samtidig for flere nye spørgsmål:

-   Var  Egyptens ti plager et led i magisk krigsførelse?
-   Hvad  var realiteterne bag Bibelens 'skysøjle' og 'ildsøjle'?
-   Hvem  var levitterne med deres egyptiske navne?
-   Hvilke  konger hjalp Moses' og israelitternes udvandring?
-   Hvad  betød Bibelens ord om at 'Solen stod stille ...'?

"Den glemte fejde" afdækkes og viser, at den forsvundne tronarving Moses' dramatiske rolle i Egypten og dets nabolande medførte forandring i hele Mellemøsten - en uventet baggrund, der kan ændre synet på vores tidlige historie. Sluttelig iværksatte han i 1400-tallet f.Kr. et afgørende oprør ved hjælp af hebræiske indvandrerarbejdere. Moses' vovelige aktion var her forgæves - og først da søgte hebræerne/israelitterne andet land.
          Af upåagtede informationer i de ældste overleveringer om Moses, f.eks. også i forbindelse med sjældne astronomiske fænomener, afsløres en enestående sammenhæng i kildemateriale og datering. Arkæologiske fund belyser oldtidsskrifternes data fra 1400 f.v.t., der bl.a. synes at vise sporene af genialt godt valgte beskyttelsessteder, hvor exodus-folket har kunnet gemme sig gennem mere end 30 år i ørkenen.
          Som ikke før set i historiefremstilling medinddrages i den større helhed den politisk indgribende mysteriekulter og de religiøst-magiske forhold. Bogens levende fremstilling - læses netop også uden for fagspecialisters kreds.

Myte skabt af senere tiders forskere
          Mange mennesker kender udtrykket exodus ikke mindst fra film og bøger om jødernes trange skæbne - og det knyttes oprindelig til Moses' og israelitternes udvandring fra Egypten. Hidtil manglende spor heraf har skabt tvivl, om dette hovedomdrejningspunkt i Bibelen og jødernes historie overhovedet har fundet sted? Og i givet fald hvornår skete det? Overraskende fund og indicier kan belyse de historiske forhold - bl.a. om Kanaans "forjættede land" var blevet lovet til andre foruden israelitterne.
          Ramses II er længe udokumenteret hævdet at være Bibelens "hårde farao". Men allerede oldtidens historikere - samt nye data fra moderne astronomisk datering af epoken - peger på, at i den virkelige historie var Amenhotep II israelitternes forfølger i 1400-tallet f.Kr., dvs. 200 år forud for Ramses II.
          Fra sine 26 regeringsår efterlod Amenhotep II sig netop ikke, dvs. modsat andre betydelige faraoner, en række store bygningsværker: I hans tid synes Egypten drænet for en stor arbejdsstyrke. Kunne det bl.a. skyldes Moses' succesrige ledelse af udvandringen?
. . .
          En myte skabt af senere tiders forskere omtaler Amenhoteps II's forgænger, Tuthmosis III, som "oldtidens Napoleon", hvilket er i strid med det oversete faktum: At han aldrig har udvidet det egyptiske imperium med en fingerbredde, men i stedet blot har (dygtigt) forsvaret dets vide grænser. Her synes det usædvanlige materiale at vise, at Tuthmosis III's mange togter kunne være systematisk fremprovokeret af Moses, som havde flere betydningsfulde allierede i Kanaan.
          For første gang bruges militærhistorisk analyse på udvandringen fra Egypten og invasionen i Kanaan, der - modsat i nyere teologiske teorier - påvises som både mulig og sandsynlig. Ved denne afmytologisering placeres Mosebøgerne igen i historien, skønt det afvises i flere nutidige teologiske skoler. Som noget nyt undersøges: hvem var "de førstefødte", der dræbtes ved exodus? Af svaret opspores aktionens tidspunkt. - Byen Jerikos fald dateres ud fra Joshua-teksten om "Solen stod stille"; det gådefulde astronomiske fænomen i Bibelen kan her få sin opklaring.
          Med detektivisk sporsans afsløres flere umulige antagelser i det hidtidige syn på exodus. Overfor fastlåste forklaringer på begivenhederne har forfatteren fordomsfrit vovet at stille de rette spørgsmål, bl.a. fra kontroversielle kilder i arkæologi og oldtidstekster, der afspejler Moses' liv som stærkt anderledes end i nutidig opfattelse - og viser sig reelt at bestyrke hans bibelske og historiske virke.

Righoldigt, informativt kildemateriale
         Rabbinerskrifterne omtaler Moses og hans aktive virke under hans lange eksil fra Egypten. Disse efterfølgende, udstrakte aktioner, "den glemte fejde", afdækkes nu i forbindelse med egyptiske historiske hændelser og viser, at den forsvundne tronarving Moses' dramatiske rolle i Egypten og dets nabolande medførte forandring i hele det gamle Mellemøsten - en uventet baggrund, der kan ændre synet på vores tidlige historie.
Sluttelig iværksatte han ved hjælp af hebræisk-israelitiske indvandrerarbejdere et afgørende oprør i Egypten i 1400-tallet f.Kr. Moses' vovelige aktion var her forgæves - og først derefter søgte israelitterne andet land.
         Hidtil upåagtede informationer i de ældste overleveringer om Moses afslører en enestående sammenhæng i kildemateriale og datering, f.eks. også i forbindelse med optegnelser af sjældne astronomiske fænomener. Arkæologiske fund belyser oldtidsskrifternes data fra 1400 f.Kr., der også synes at kunne vise sporene af Moses' genialt valgte beskyttelsessteder, hvor exodus-folket gennem mange år har kunnet gemme sig i ørkenen.
         Umiddelbart er det interessant at gennem bogen at opleve, hvorledes en skyggeagtig skikkelse fra det Gamle Testamente forvandler sig til et menneske af kød og blod og træder frem som en af verdenshistoriens helt store skikkelser.
. . .
         Mens overleveringen om Moses' skinhenrettelse tidligt blev udelukket fra Bibelens Moses-beretning, er den stadig bevaret i de gamle Rabbinerskrifter - og det var dog denne stærkt indgribende begivenhed, der havde medført, at han selv lige akkurat overlevede, mens hele hans officielle identitet i Egypten blev udslettet.
         Denne i samtiden af modstanderne grundigt udførte rituelle fjernelse af Moses' spor i Egypten har især bidraget til, at der senere then opstod vidtløftige teorier om ham. Via bogens omhyggeligt analyserede materiale bliver det lysende klart, hvordan også sådanne tilsyneladende manglende informationer om Moses har fået mange af nutidens forskere til slet ikke at tillægge ham nogen betydning som historisk person. Således hævder de pågældende - i øvrigt kun ud fra antagelser og helt uden videnskabelige beviser - at han kun er en myte og et litterært produkt.
         Det bliver stærkt tydeligt, som bogen netop viser det, hvordan en større erkendelse af "den egyptiske faktor"s markante tilstedeværelse bag hans liv og hele virke ville have givet Moses-opfattelsen bedre helhedslinjer at følge. For virkelig at forstå historien bedre, skal Moses på alle måder - som bogen netop baner vejen for - ses gennemgribende i den originale egyptiske sammenhæng. Men dette er stadig stærkt underbelyst i nutidig forskning.
         Med det nyorienterende materiale i "Den Forsvundne Tronarving" er det nu blevet afdækket, at ved tiden omkring Moses' langvarige eksil og hans senere udvandring sammen med israelitterne fra Egypten (ca. 1455 f.Kr., en tidsregning også baseret på data fra oldtidens forfattere), var dette det endelige resultat af, at han ved et forudgående kup var blevet afskåret fra at overtage Egyptens trone. Og det var fra sit beskyttede eksil i Nubien (det senere Sudan og Etiopien) og siden hen Sinai, at han var i stand til - i meget lang tid og over lange afstande - at få succes med at intrigere politisk for at genvinde sin tabte position.

Udnyttede Mellemøstens historiske spændingsfelt
         Moses kom vidt omkring i den periode. Hans person kan være hovednøglen til nogle hidtil uforståelige detaljer i de overleverede beretninger om de krige, som i de år holdt den egyptiske hær i ånde skiftevis ved rigets nord- og sydgrænse - utrolige oplysninger kommer nu for dagen.
Idet hændelserne fra Moses' skjulte år fremdrages, åbnes for et medrivende forløb. Undervejs stiftes bekendtskab med:  1)  hans politiske alliancer, som han fra sit eksil styrer for at angribe Tuthmosis III;  2)  Moses' militært set yderst professionelle afledningsmanøvrer til under udvandringen at vildlede de forfølgende egyptiske tropper;  3)  hans hemmelige baser;  4)  hans vidtspændende kommunikationssystem;  5)  hans fortvivlede situation i ørkenen, og de undertiden problematiske forhold til israelitterne.
         Denne lovende faraoprins, der med sine i oldtiden vidtberømmede, utrolige talenter kunne være blevet en af Egyptens betydeligste herskere - hvordan kunne alt dette fortabes i en sådan grad, at endog omtale af de fleste af disse forhold forsvandt i det senere bibelske eftermæle?
. . .
         Dertil foreligger der nu flere uafhængige astronomisk verificerbare checkpoints for Moses-tiden - bl.a. ved udvandringen fra Egypten og invasionen i Kanaan:
         a)  Israelitternes udvandring skete - ifølge oldtidens jødisk-romerske historiker Josefus - i "Moses' 80. år", dvs. Moses var 79 år gammel. Ved disse 79 år efter Moses' fødsel i 1534 f.Kr. skete israelitternes udvandring fra Egypten i året 1455 f.Kr. Datoen for denne første påske kan beregnes astronomisk: Den første påske er i Bibelen bestemt ud fra den første fuldmåne i den første forårsmåned, dvs. første fuldmåne efter forårsjævndøgn; denne fuldmånes kulmination skete endda i selve forårsjævndøgnet (21. marts, ifølge nutidig kalenderstil).
         b)  Joshuas slag ved Gibeon, hvor "... Solen stod stille ..." ("Joshuas Bog", 10;12-13) i israelitternes invasionsår 1415 f.Kr. (39-40 år efter indledningen af exodus), omtales at være foregået under særligt himmelfænomen! I det foreliggende bind 3 er dette omhyggeligt analyseret, og det afslærer en sjælden form for total måneformørkelse, "Cleomedes' fænomen", ved solnedgang den 25. juni (moderne kalenderstil) .
         c)  Både den britiske arkæolog John Garstang's udgravning af Jerikos ruiner og senere hans kollega John J. Bimson's videnskabelige undersøgelser med kemiske analyser af den fundne keramik bekræfter til fulde denne datering omkring begyndelsen af 1400-tallet f.Kr.
         Også disse på alle måder logiske sammenhænge, er gennemført dokumenteret i detaljer overalt i præsentationen af dem - og kommer med denne bog for første gang til offentlighedens kendskab.

Syntese
          Babylon var et førende jødisk lærdomscenter i 400-tallet f.Kr. til 200-tallet e.Kr. Åbenbart som følge af de i Babylon bosatte jødiske lederes aftagende fokus på Moses, - denne første konkrete, store personlighed på tærsklen til vores ældre historie - reduceredes han så fra sit reelle volumen og virke til en mere begrænset rolle. Ikke mindst hans herefter usammenhængende fremtræden i skyggen af denne forringede status, har medvirket til, at grene af nutidig forskning anser Moses for ikke-virkelig og blot en mytefigur.
          Attentatet på Moses viser sig i virkeligheden at være foregået kontinuerligt gennem mere end tretusinde år. Dette forløb kommer til udtryk i fire hovedpunkter:  Moses' identitet som prins og tronarving blev -  1)  destrueret i Egypten,  -  2)  omformet og delvis fortrængt hos israelitter/jøder, -  3)  ændret i udtryk hos kirken,  - og sluttelig  4)  omformet igen eller endda helt negligeret blandt teologer og historikere. Selve hans identitet fremstår som udslettet; med virkning helt frem i nutiden næsten tre og et halvt årtusinde efter hans død.
          Der findes religionsstiftere og profeter som f.eks. Buddha og Zarathustra, der kun kendes mindre konkret gennem overleveringer af deres talte ord, videregivet gennem disciple. Men deres eksistens betvivles ikke. Derimod er Moses den ældste kendte indstifter af en religion - og her har vi langt flere konkreter: f.eks. omtaler Bibelen utallige gange at han har nedskrevet dens (ældste) tekster. At han alligevel er betragtet af mange som en myte og som værende ikke-eksisterende, kan allerede på den baggrund forekomme absurd.
. . .
          Attentatet på Moses udførtes som nævnt på flere niveauer og gennem flere årtusinder. Denne i sig selv skjulte gåde fra oldtidens mørke synes omsider at have kunnet belyses.
         Som ikke før set i historiefremstilling medinddrages i den større helhed de politisk indgribende mysteriekulter og de religiøst-magiske forhold.
         Allerede ved datidens indstilling synes der i forbindelse med egypternes magiske forbandelse til at "opløse" Moses og fordømme hans virke, at være opstået den kendte selvopfyldende effekt, så forbandelsen blev som en virkelighed for dem, der fæstnede lid til den. Dette har givetvis selv hos modstandere af Egyptens nye hersker (Tuthmosis III) kunnet påvirke disse til at undgå engagement i, eller direkte støtte til, Moses' aspirationer.
         Således forgæves fortsatte Moses i årevis fra eksilet sit oprør imod Tuthmosis III og dennes efterfølger Amenhotep II. Heri afsløres en spændende, ny side af oldtidshistorien - men hvor til sidst, trods Moses' imponerende dygtighed, det overraskende resultat af alle de udmarvende anstrengelser og kampe blev meget mere anderledes, end nogen ville have forventet ...

* * *

- Mere om indholdet: Informative nøglepunkter om dette bind 3 af serien "Attentatet på Moses".

- Mere fra bind 3:  En del fund og konklusioner i bogen også præsenteret via krimiroman

- Mere om indholdet i bind 3:  Arkæologiske fund der passer med bibelske udsagn

- Credentials, - om forfatteren findes der erklæringer fra en række videnskabelige eksperter og fagfolk på bl.a. disse sider:  authordata-4: Reflekterende kommentarer - og  Zenith IC Project.

* * *

Sidetop


 
 
Numexam
 
  :  Den Forsvundne Tronarving
ATTENTATET PÅ MOSES  -  bind 3

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller:  online netboghandel Bog & Mystik, tlf.3672750, - kontakt@bog-mystik.dk - www.bog-mystik.dk
 
 

.

 


 
Sidetop

Arkiv 3a1:             Introduktioner       BIND 3's FORORD AF ANDRE FORSKERE, SAMT INDHOLD

Arkiv 3a2:             Bibliografi over      PUBLICERET OMTALE AF BIND 3

Arkiv 3a3:             Medie-resumé       PRESSEMEDDELELSE OM BIND 3

Arkiv 3b1 til 3b6:  Bind 3's hele          BOGANMELDELSER OG LITTERATURKRONIKKER

Arkiv 3c1:             Breve & meninger  BIND 3's DEBAT-SIDE

 
     
 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 3's introduktioner (Arkiv3a-1)
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
BIND 3 INFORM
 
BIND 3 DEBAT
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*